Home

S.LUTEIN - สถานที่ผลิต

Process

กระบวนการผลิต

สุขภาพที่ดีไม่ใช่เป็นเพียงเป้าหมายชั่วคราว สิ่งสำคัญคือต้องพยายามสร้างและสะสมอย่างต่อเนื่องทุกวัน เราจึงถือเป็นภารกิจของเราที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมั่นได้ถึงคุณภาพให้แก่คุณ และเราได้กำหนดมาตรฐานที่เข้มงวดเพื่อคงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ นับตั้งแต่ที่เราเริ่มต้นธุรกิจอาหารเสริมสุขภาพ ไม่ว่าเวลาจะผ่านมานานเท่าใด เรายังคงมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานและวัตถุประสงค์หลักที่ได้กำหนดไว้ตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจ และปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาของเราที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพให้แก่คุณ

สถานที่ผลิตผ่านการตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice : GMP ※1)

ผลิตภัณฑ์ของเราผ่านกระบวนการผลิตจากโรงงานที่เราเลือกสรร ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงภูเขาฟูจิที่ล้อมรอบไปด้วยพืชพรรณเขียวขจีและน้ำที่ใสสะอาด นอกจากนี้ยังผ่านการตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร ( Good Manufacturing Practice : GMP ※1)

1. การตรวจสอบวัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์

เมื่อโรงงานได้รับวัตถุดิบแล้ว วัตถุดิบทั้งหมดจะต้องผ่านการทดสอบจุลินทรีย์ทางเคมีและการทดสอบอื่น ๆ อย่างเข้มงวด

2. การควบคุมสิ่งแปลกปลอมและสารปนเปื้อน

พนักงานของโรงงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับความสะอาด เช่นชุดปฏิบัติงานแบบพิเศษ และการกำจัดฝุ่นในห้องเป่าลมก่อนเข้าสู่ห้องผลิต

3. การตรวจสอบคุณภาพ

หลังจากผ่านการทดสอบหลายรูปแบบแล้ว จะมีการตรวจสอบแคปซูลทีละเม็ดด้วยสายตาของพนักงาน เพื่อให้แน่ใจว่าแค็ปซูลที่มีความผิดปกติแม้แต่ส่วนที่ตรวจพบได้ยาก ก็จะถูกคัดกรองออกไปจากสายการผลิต

※1 มาตรฐานที่กำหนดขึ้นเพื่อควบคุมกระบวนการผลิต เพื่อให้มั่นใจถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

THAILAND ภาษาไทย